Obchodní podmínky on-line prodej skipasů

společnosti FAMILY SKIAREÁL DOLNÍ DVŮR S.R.O., se sídlem 543 42 Dolní Dvůr Česká republika, IČ: 28810074, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28510 ( dále jen „ provozovatel“ ), pro internetový obchod SKIPAS online prodej, který je umístění na webové adrese https://skifamily.cz/home/cenik-skipark.html ( dále jen „ obchodní podmínky „), která provozuje Family Skiareál Dolní Dvůr.

1/ Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vznikly v souvislosti s uzavřením kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu SKIPAS online prodej, umístěného na webové adrese https://www.skifamily.cz/

2/ Zákazník může v internetovém obchodě SKIPAS online prodej zakoupit online tarif prostřednictvím internetových stránek provozovatele.

3/ Kupní cenu tarifu uhradí přes platební systém GoPay.

4/ Zakoupením online tarifu zákazník vyslovuje souhlas s těmito obchodními podmínkami, zavazuje se dodržovat a respektovat platné provozní řády firmy Family Skiareál Dolní Dvůr s.r.o. Prodej online skipasů je v souladu s ustanoveními platných právních předpisů, především zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a zák. č. 101/2000 Sb., zákona o ochraně osobních údajů v platném znění.

5/ Nakupovat online tarify prostřednictvím internetového obchodu SKIPAS online prodej mohou v souladu s těmito obchodními podmínkami všechny fyzické i právnické osoby

6/ Čipové karty vydává Family Skiareál Dolní Dvůr s.r.o., a to na svých pokladnách proti vratné záloze 100Kč/ karta. Pomocí přiděleného WTP kódu se zákazník po jeho zadání přihlásí do internetového obchodu SKIPAS online prodej, ve kterém se mu zobrazí možnosti výběru tarifů. Po výběru a označení vybraného tarifu je zákazník povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat veškeré požadované informace, zejména určit typ osoby ( dospělý, dítě, junior,senior ). Po vyplnění veškerých požadovaných informací zákazník závazně potvrdí objednávku. Závazné potvrzení objednávky je považováno za okamžik uzavření kupní smlouvy. Poté, se zákazníkovi zobrazí celková kupní cena, kterou je povinen uhradit. Uvedená kupní cena je cenou konečnou.

7/ Na webových stránkách provozovatele je k dispozici podrobný popis jak transakci provést.

8/ Zákazník je povinen se při využívání této služby řídit pokyny uvedenými na internetových stránkách provozovatele.

9/ Použití čipové karty se řídí aktuálním provozním řádem FAMILY SKIAREÁL DOLNÍ DVŮR S.R.O.,  který je dostupný jak na internetových stránkách areálu www.skifamily.cz, tak u hlavní pokladeny v Areálu Skifamily Dolní Dvůr.

12/ Čipová karta je vázána na typ osoby ( dospělý, dítě, junior, senior ). Typ osob a jednotlivé ceny online tarifů na ně vztažené jsou v souladu s platným ceníkem areálu umístěným u pokladen a s ceníkem uvedeným na webových stránkách areálu www.skifamily.cz .

14/ Zakoupení online tarif bude aktivován po prvním průchodu turniketem provozovatele. Po aktivaci online tarifu již není možné od kupní smlouvy odstoupit.

15/ Při nákupu online tarifů nelze uplatnit žádné slevy, zákazníkovi je účtována plná cena dle aktuálního platného ceníku provozovatele.

16/ Platba za vybraný online tarif ( platba kupní ceny ) probíhá prostřednictvím platebního systému GoPay, do kterého je zákazník po potvrzení objednávky přesměrován. Po úspěšném odeslání objednávky je zákazníkovi odeslán email na v objednávce uvedenou emailovou adresu, který slouží jako potvrzení o zaplacení. Realizace platby v platebním systému GoPay je potvrzena a osvědčena tímto potvrzujícím emailem, odesílaném zákazníkovi. Podrobnější informace o platbě má zákazník možnost získat po přihlášení do svého GoPay účtu postupem popsaným v potvrzujícím emailu. Kupní cena online tarifu je uhrazena připsáním finančních prostředků na účet provozovatele. Došloli při procesu úhrady kupní ceny prostřednictvím systému GoPay k odepsání částky představující kupní cenu online tarifu z příslušného bakovního účtu zákazníka, aniž byl vygenerován potvrzující email či došlo-li k dlouhodobé technické chybě, jejímž důsledkem je, že částka představující kupní cenu online tarifu byl z účtu zákazníka odepsána, aniž byla kupní cena uhrazena, je zákazník oprávněn uplatnit tuto reklamaci výlučně v bance, jež kartu vystavila. Na reklamace uplatněné u provozovatele nebude brán zřetel.

17/ Nákup prostřednictvím tarifu GoPay je možno realizovat kdykoliv, systém je funkční nepřetržitě, kromě technologických přestávek. O plánovaných technologických přestávkách systému a z nich plynoucí nemožnosti realizovat platby v tomto čase budou zákazníci provozovatele bez zbytečného odkladu informování na jeho internetových stránkách.

18/ Daňový doklad o úhradě kupní ceny získá zákazník na požádání oproti předložení potvrzujícího emailu ze systému GoPay na pokladně provozovatele. O zaslání daňového dokladu může zákazník požádat též prostřednictvím emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Daňový doklady bude poté zákazníkovi ze systému GoPay zaslán na jim požadovanou emailovou adresu.

19/ Zákazník, který zakoupí online tarif ve lhůtě delší 14 dnů před zahájením využívání služby, je oprávněn po dobu těchto 14 dnů odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu prostřednictvím telefonu na čísle +420 775 340 712 ,prostřednictvím emailu na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo osobně na pokladně areálu. Při odstoupení jsou finanční prostředky představující kupní cenu online tarifu vráceny buď bezhotovostním způsobem na bankovní účet zákazníka nebo v hotovosti na pokladně Areálu MLADÉ BUKY. Odstoupení od kupní smlouvy probíhá takto: Je-li odstoupeno od kupní smlouvy prostřednictvím emailu či telefonu, zákazník uveden WTP kód karty, kupní cenu online tarifu a další potřebné informace z emailu, potvrzujícího objednávku ( jméno, příjmení …) , spolu s číslem bankovního účtu, na který požaduje částku kupní ceny vrátit. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy prostřednictvím emailu, předloží též potvrzující email z GoPay systému. Provozovatel na základě těchto údajů prověří řádné zaslání objednávky, zaplacení kupní ceny a následně provede výmaz zakoupeného online tarifu z čipové karty a převede zpět peníze na uvedené bankovní účet. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy osobně na pokladně areálu, musí předložit potvrzující email o platbě ze systému GoPay.

20/ Při zakoupení online tarifů ve lhůtě kratší 14 dnů od zahájení využívání služby, na níž byl online tarif zakoupen, zákazník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že služby, která mu má být poskytnuta, bude poskytnuta před uplynutím 14-denní lhůty od pořízení online tarifu ve smyslu ustanovení §1829 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. V souladu s tímto ustanovením bere zákazník také na vědomí, že v tomto případě nebude oprávněn odstoupit od kupní smlouvy o zakoupení online tarifu, a že zaplacená kupní cena online tarifu je tedy i při nevyčerpání této služby nevratná.

21/ Provozovatel je oprávněn měnit tyto obchodní podmínky.

22/ V otázkách těmito obchodními podmínkami neupravené se práva a povinnosti stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění.

23/ Zákazník dává souhlas provozovateli uzavřením kupní smlouvy se zpracováním osobních údajů, za účelem jeho řádné identifikace a za účelem zjištění řádného plnění povinností smluvních stran z kupní smlouvy, jakož i za účelem dalšího poskytování služeb provozovatelem zákazníkovi.

24/ Zákazník tento souhlas uděluje na dobu určitou, a to po dobu trvání smluvního vztahu. Provozovatel se zavazuje zpracovávat tyto osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000Sb, o ochraně osobních údajů. Zákazník uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že byl s těmito informace řádně seznámen a že s nimi souhlasí.

25/ REKLAMAČNÍ ŘÁD V případě, že dodaná služba (dále jen „e-skipas“) obsahuje vady (tj. neobsahuje objednané služby, je poškozený apod.), je zákazník povinen uplatnit nároky z vad (reklamaci) bez zbytečného odkladu a to následujícím způsobem: - poté, co zjistí důvody pro uplatnění reklamace, tj. dnem v němž nebyla služba poskytnuta v dohodnutém nebo běžném rozsahu, kvalitě, množství a termínu, jinak právo na reklamaci zaniká, - osobně v závislosti na reklamované službě a to na pokladně Areálu Skifamily Dolní Dvůr nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Dodatečně zjištěné vady nebudou akceptovány. Areál Skifamily Dolní Dvůr po přezkoumání uplatněné reklamace rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Zákazník je povinen při vyřizování reklamace poskytnout dokumenty spojené s nákupem služby a další potřebnou součinnost vyžadovanou společností FAMILY SKIAREÁL DOLNÍ DVŮR S.R.O. Ve lhůtě pro vyřízení reklamace zašle provozovatel zákazníkovi formou e-mailu nebo prostřednictvím poštovní zásilky vyjádření k reklamaci a o způsobu odstranění vad reklamované služby.

Kontaktní údaje:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: +420 499 692 700
Family Skiareál Dolní Dvůr